Селищното название Бачково - д-р Димитър Атанасов

В излязлата през 2009 г книга на Надежда Стоименова "На село Бачково с обич" авторката се е опитала да посочи етимологията на думата Бачково.

Тя привежда три различни мнения по въпроса:

1. Според Николай Хайтов в книгата му "Асеновград в миналото", 1965 г. "Сходството между думата "бач" (търговски налог) и "Бачково" ни подсеща за произхода на това наименование. "Бач" е дума с персийски произход и чрез търговските кервани е била разпространена в България много преди идването на турците на Балканския полуостров.

2. Стою Шишков в "Езикови бележки от с. Бачково", сп "Родопски напредък", кн. 3, 1905 г. "Името си Бачково според старите хора е добило от турската дума "бачия" - мандра".


3. "Някои възрастни хора казват, че името на селото е дошло от "Бачко" - монах в манастира, който отговарял за тези земи. От "Бачковото" то станало "Бачково".

Най-старият документ, в който фигурира селищното название Бачково, е Уставът на Бачковския манастир от 1083 г. Там откриваме формата Бачкова. Неправилно е тълкуването, че тази форма е образувана под влияние на турския език. В посочената година османските турци са твърде далеч от Балканския полуостров. Обяснението е просто: употребена е форма Бачкова, вместо Бачково, защото пред думата стои местността - дума, която е от женски род и трябва да бъде съгласувана по род.

Третото от посочените мнения също трябва да отпадне, защото е народна етимология, която няма нищо общо със сериозната наука. Твърдението, че думата бач е била разпространена преди идването на турците на Балканския полуостров, е невярно, което е видно от Речника на българския език, т. 1. Там е посочено, че в българския език има две думи бач:

- бач - през османското иго и известно време след Освобождението у нас - такса, събирана при продажба на стоките в селищата или при изнасянето им за продан в други селища; баждарина. От персийски чрез турски.
- бач - 1. овчар, който обработва в бачия (мандра) млякото на масло, сирене и др; сиренар. 2. човек, който има овце на бачия. 3. човек, който бачува, който взема мляко от бачия, според овцете, които има.

Същото тълкуване на думите откриваме и в Речника на Найден Геров и Речник на чуждите думи в българския език.
 
Copyright 2003-2015 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев